Skorzystaj z dofinansowania projektu IT w ramach inicjatywy „fast track”!

projekty
Andrzej Pieczunko Andrzej Pieczunko

„Fast track” to konkurs umożliwiający dofinansowanie projektów IT w działaniu 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Prowadzony jest wg tzw. procedury uproszczonej.

Procedura uproszczona przewiduje dofinansowanie projektów, których celem jest uruchomienie usług skierowanych do obywateli i przedsiębiorców, czyli usług A2B/A2C.

Wydatki kwalifikowane w takich projektach nie mogą przekroczyć 5 mln zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wszczęcie wszystkich kluczowych zamówień publicznych niezbędnych do uruchomienia usługi. Wymagana jest też pełna gotowość legislacyjna: działanie usługi elektronicznej musi być już uregulowane prawem. Sam projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Nie można go też realizować w partnerstwie.

Pomysł uruchomienia konkursu powstał na wspólnych warsztatach z udziałem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) oraz Centralnego Ośrodka Informatyki – Centrum Kompetencyjnego POPC Wsparcie. Właśnie doszliśmy do finału ustaleń – CPPC opublikowało ogłoszenie o rozpoczęciu naborów.

Dlaczego „fast track”?

„Fast track” oznacza szybką ścieżkę. Powodów, dla których tryb uproszczony w działaniu 2.1. POPC nazywamy szybką ścieżką, jest kilka:

 • Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym. Realizowany jest w ramach 10 rund. Każda runda trwa ok. 1 miesiąca. Do konkursu będziemy mogli zatem przystąpić w dowolnym momencie, kiedy nasz projekt będzie odpowiednio zaawansowany i zostanie przygotowana wymagana dokumentacja.
 • Wniosek o dofinansowanie będzie równocześnie opisem założeń projektów informatycznych (tzw. fiszką), składanym do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC). Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu w działaniu 2.1 POPC i fiszka projektowa to dwa odrębne dokumenty, w których odpowiadamy na inne pytania.

Kto może uzyskać dofinansowanie w trybie „fast track”?

Tryb uproszczony nie wprowadza różnicy w kategorii beneficjentów. Każdy podmiot wskazany w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” dla działania 2.1 POPC może się ubiegać o dofinansowanie w tym trybie. Projektu nie można jednak realizować w partnerstwie.

Czy dla projektów w trybie „fast track” jest potrzebna opinia Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji?

Tak. Wszystkie projekty, które ubiegają się o dofinansowanie w trybie uproszczonym, muszą mieć pozytywną opinię KRMC. Dlatego musimy przekazać do Komitetu wniosek o dofinansowanie. Na Komitecie odbędzie się też prezentacja projektu, którą musi przygotować beneficjent. Wzór prezentacji znajdziemy na stronie KRMC.

Czy znamy już wzór wniosku o dofinansowanie i fiszki projektowej składanej do KRMC?

Wniosek o dofinansowanie znajdziemy na stronie konkursu. Dokument składa się z dwóch części:

 1. opisowej – wypełnimy ją w generatorze zamieszczonym na stronie CPPC (obecnie trwają testy),  
 2. analizy finansowej i ekonomicznej – przygotujemy ją w arkuszu kalkulacyjnym (CPPC udostępnił wzór).

W części opisowej odpowiedzieć musimy na pytania związane z kryteriami konkursowymi. Kryteriów jest zaledwie 13. Dla projektów w działaniu 2.1 POPC prowadzonych w ramach procedury standardowej – 28.

Czy musimy przygotowywać studium wykonalności?

Nie. Jeśli ubiegamy się o dofinansowanie w trybie uproszczonym, składamy jedynie wniosek o dofinansowanie oraz arkusz kalkulacyjny, w którym będą prezentowane wyniki analizy finansowej i ekonomicznej. W tych dokumentach powinny być zawarte wszystkie odpowiedzi na kryteria konkursowe.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie w trybie „fast track”?

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 28 września br. 10. runda konkursu zamknięta zostanie 31 lipca 2019 r.

Czy w trybie „fast track” sfinansujemy wynagrodzenia zespołu?

Nie. Tryb uproszczony nie przewiduje finansowania wynagrodzenia zespołów projektowych.

Czy w trybie „fast track” sfinansujemy zakup infrastruktury?

Nie. Tryb uproszczony nie przewiduje finansowania zakupów infrastruktury.

Jakie wydatki można sfinansować w trybie „fast track”?

Zakres wydatków możliwych do sfinansowania w ramach trybu „fast track” znajdziemy w rozdziale 4.1.4 „Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Jest on załącznikiem do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”. Katalog ten obejmuje następujące kategorie:

 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, to jest oprogramowanie (ale uwaga: bez infrastruktury!),
 • usługi zewnętrzne związane z przygotowaniem projektu, usługi informatyczne oraz usługi wspomagające realizację projektu,
 • szkolenia,
 • działania informacyjne i promocyjne.

Na jakim etapie powinny być postępowania przetargowe?

Jednym z warunków kwalifikujących projekt do dofinansowania jest wszczęcie wszystkich kluczowych zamówień publicznych w trybie PZP, które zakończą się udostępnieniem e-usługi publicznej. We wniosku o dofinansowanie – w części dotyczącej wykonalności projektu – wskażemy zadanie projektowe oraz przypisany do niego tryb zamówienia i status zamówienia:

 • W przypadku zamówień publicznych realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego i ograniczonego – zamówienie musi być ogłoszone.
 • Gdy prowadzimy negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny lub prowadzimy zakup w trybie zapytania o cenę – zostało skierowane ogłoszenie do składania ofert.
 • W przypadku licytacji elektronicznej – rozpoczęła się elektroniczna licytacja.

Zamówienia udzielane w trybie z wolnej ręki oraz w trybie in-house nie będą kwalifikowane.

Gdzie możesz dowiedzieć się więcej o trybie „fast track”?

Zapraszamy do kontaktu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki – Centrum Kompetencyjnym POPC Wsparcie – udzielamy szczegółowych informacji na temat pomysłu „fast track”.

Zadzwoń lub napisz:

tel. +48 22 250 18 03 lub +48 22 250 28 85

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl

www.popcwsparcie.gov.pl 

Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

O autorze

Andrzej Pieczunko

Andrzej Pieczunko

Dyrektor Departamentu Usług i Doradztwa Centralnego Ośrodka Informatyki. Doświadczony menedżer, kierownik projektów, analityk biznesowy w projektach informatycznych. Kierownik zespołu zadaniowego ds. oceny projektów informatycznych przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Odpowiada m.in. za projekt „POPC Wsparcie”, który pomaga instytucjom publicznym zdobyć fundusze i zrealizować projekty informatyczne finansowane z II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W przeszłości związany z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie m.in. kierował budową Cyfrowego Archiwum IPN i współtworzył archiwa on-line za granicą: w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: