Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do zapewnienia Ci maksymalnego komfortu przeglądania. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookies klikając Zgadzam się lub kontynuując przeglądanie. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, z których korzystamy, możesz zapoznać się z naszą polityką cookies.

RODO
- obowiązek informacyjny

Obsługa zgłoszeń dotyczących systemów informatycznych.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Minister Cyfryzacji (MC), mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących systemów informatycznych administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych systemów informatycznych administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora, w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane Centralnemu Ośrodkowi Informatyki z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 132-136 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych administracji publicznej oraz dalszym podmiotom przetwarzającym. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane IT Works S.A., podmiotowi przetwarzającemu, który przetwarza dane osobowe w imieniu Centralnego Ośrodka Informatyki jako dalszy podmiot przetwarzający.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00 + infolinia: 606 950 000

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować dokonane zgłoszenie dotyczące systemu informatycznego administracji publicznej.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji lub realizacji zgłoszenia.

MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA