Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do zapewnienia Ci maksymalnego komfortu przeglądania. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookies klikając Zgadzam się lub kontynuując przeglądanie. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, z których korzystamy, możesz zapoznać się z naszą polityką cookies.

Deklaracja dostępności serwisu coi.gov.pl

Centralny Ośrodek Informatyki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej coi.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego coi.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011.02.12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.06.13.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby niepełnosprawne prosimy o kontakt mailowy: rzecznik@coi.gov.pl lub telefoniczny +48 728 435 302. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centralny Ośrodek Informatyki, Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa

Dostępność architektoniczna do powierzchni biurowej Centralnego Ośrodka Informatyki w Warszawie jest zapewniania w szczególności poprzez:

  1. Szerokie dojścia do budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
  2. 23 miejsca parkingowe na parkingu podziemnym dla osób z niepełnosprawnością
  3. Przy każdym z wejść miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
  4. Toalety dla osób z niepełnosprawnością na parterze budynku
  5. Toalety dla osób z niepełnosprawnością na kondygnacjach
  6. Drzwi wejściowe do budynku wyposażone w drzwi z siłownikami automatycznymi uruchomianymi przez pracownika recepcji
  7. Parametry kabin windowych dostosowane dla osób z niepełnosprawnością

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie o dostępności cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.